Privacybeleid


Leermaatje.com respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring kan je onder andere lezen welke persoonsgegevens Leermaatje.com verwerkt, met welk doel, hoe Leermaatje.com vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven.   

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Leermaatje.com via laura@leerkriebels.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PERSOONSGEGEVENS

Leermaatje.com verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Leermaatje.com verwerkt algemene persoonsgegevens. Leermaatje.com kan bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over ras of geloof, als jij dit expliciet zelf met ons deelt.

Leermaatje.com verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens zelf actief aan Leermaatje.com verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of wanneer je gebruikt maakt van de diensten, zoals onze Chatbot of demo hiervan, van Leermaatje.com. Leermaatje.com verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Leermaatje.com hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Leermaatje.com te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bescherming van de Privacy van Kinderen

Bij Leermaatje staat de veiligheid van kinderen voorop. Onze diensten zijn ontworpen om educatieve ondersteuning te bieden aan kinderen op de basisschool, met een strikte beleidslijn tegen het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen buiten de noodzakelijke context van onze educatieve diensten.

Beperkte Informatieverzameling

In de interactie met onze diensten kunnen kinderen gevraagd worden om beperkte, niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals hun leeftijd en schoolgroep. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de educatieve inhoud af te stemmen op hun leerbehoeften en wordt op geen enkele andere manier gebruikt of gedeeld met derden.

Rol van Volwassenen in Accountbeheer

Accounts voor kinderen op ons platform kunnen alleen worden aangemaakt en beheerd door een verantwoordelijke volwassene - hetzij een ouder, voogd, of een gemachtigde onderwijsprofessional (zoals een leraar of schoolbeheerder). Deze aanpak zorgt ervoor dat:

 1. Persoonlijke gegevens van kinderen worden niet rechtstreeks verzameld of opgeslagen door Leermaatje.com.
 2. Alle interacties binnen het educatieve platform worden begeleid of gemonitord door de verantwoordelijke volwassene.
 3. Ouders, voogden, en onderwijsprofessionals hebben volledige controle over de informatie die wordt gedeeld en kunnen deze op elk moment wijzigen of verwijderen.

We zijn toegewijd aan volledige transparantie over onze gegevenspraktijken. Ouders, voogden, en onderwijsprofessionals hebben het recht om te verzoeken om inzage in alle informatie die wordt bewaard over hun kind of leerling. Ze hebben ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Deze verzoeken kunnen worden gedaan via laura@leerkriebels.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT LEERMAATJE.COM?

Communicatie

Wanneer je contact opneemt met Leermaatje.com, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, kunnen jouw naam en/of e-mailadres en de inhoud van je bericht worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Dienstverlening

Om te zorgen dat Leermaatje.com zijn dienstverlening kan uitoefenen, kunnen jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie

Om jouw betaling af te kunnen handelen, worden jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betaalgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte factuur op te stellen en, indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Het aanvragen van de Ai Chatbot demo of Freemium

Als je de demo of Freemium van Leermaatje.com wilt ontvangen, verwerkt Leermaatje.com jouw naam en e-mailadres. Zonder deze gegevens is het voor Leermaatje.com niet mogelijk om de demo naar jou toe te kunnen sturen.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Leermaatje.com, kunnen jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Leermaatje.com, kan jouw naam worden verwerkt. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst.

Wettelijke grondslag: toestemming.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Leermaatje.com verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Dit geldt bijvoorbeeld voor cookies, die voor de duur van je browsersessies worden bewaard. Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Recensies worden verwijderd, zodra Leermaatje.com een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

PERSOONSGEGEVENS DELEN AAN DERDEN

Leermaatje.com deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Leermaatje.com zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Leermaatje.com een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Leermaatje.com zal zich hiertoe naar alle redelijkheid inspannen. Leermaatje.com zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:

 • Boekhouder/boekhoudprogramma;
 • webhosting;
 • websitesoftware/CRM;
 • betaaldiensten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Leermaatje.com neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

JOUW RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar ronald@Leermaatje.com. Leermaatje.com zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Leermaatje.com is gerechtigd je identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Leermaatje.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

COOKIES

Leermaatje.com gebruikt verschillende vormen van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Leermaatje.com gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan Leermaatje.com hiermee haar website optimaliseren.

 • Noodzakelijk: Sommige cookies zijn essentieel voor je om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Met deze cookies kan je bijvoorbeeld inloggen op je account, producten toevoegen aan je winkelmandje en veilig afrekenen.
 • Analytisch: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar deze moet worden verbeterd. De informatie opgeslagen in deze cookies kan ook worden gebruikt door de derde partij advertentie aanbieders om je ook op andere websites advertenties te tonen.
 • Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van content zoals video’s of het delen van content van de website op social media platforms.
  Voorkeuren: Deze cookies helpen ons je instellingen en browservoorkeuren op te slaan, zoals taalvoorkeuren, zodat je bij toekomstige bezoeken aan de website een betere en efficiëntere ervaring hebt.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

SOCIAL MEDIA BUTTONS EN LINKS

Op de website van Leermaatje.com zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Leermaatje.com raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Leermaatje.com verkrijgt jouw toestemming om deze buttons te tonen middels de functionele cookie toestemming.

BEVEILIGING

Leermaatje.com neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Leermaatje.com.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Leermaatje.com verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Leermaatje.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2023. Leermaatje.com heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Leermaatje.com vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Leermaatje.com jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

CONTACT

Per e-mail:

laura@leermaatje.com

Per post:

Leermaatje.com
T.a.v. Laura van der Mark
Auriollaan 33
3527 ER 
Utrecht
 
Leermaatje is een product van Leerkriebels staat ingeschreven het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81577400