Waar Wetenschap En Leesplezier Elkaar Ontmoeten

De kern van Leermaatje is gebaseerd op gedegen onderzoek, effectiviteit en kwaliteit. Elke functie binnen de app is zorgvuldig gekozen om niet alleen te entertainen maar ook educatieve waarde te bieden, gesteund door wetenschappelijke inzichten.

Een kanttekening: De uitspraken op deze website zijn gebaseerd op en geïnspireerd door de resultaten van diverse onderzoeken.

 
Kleurrijk afbeelding mockup (2)-2-1
 • Onze focus

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

1. Leesmotivatie & Plezier - Intrinsieke Motivatie

Leesmotivatie en plezier, aangedreven door intrinsieke motivatie, vormen de kern van het leerproces, vooral bij jonge lezers. Dit essentiële 'ingrediënt' in onze begrijpend lezen app voor de basisschool is geworteld in uitgebreid onderzoek naar hoe kinderen leren en wat hen motiveert om zich in te zetten voor leesactiviteiten. Het stimuleren van een liefde voor lezen door plezier en persoonlijke interesse te bevorderen, is cruciaal voor het ontwikkelen van leesvaardigheid en het bevorderen van levenslange leergewoonten.

 
logo-stichting-lezen-groot

Er is een sterke samenhang is tussen de motivatie van kinderen om te lezen en hun leesprestaties. Kinderen die intrinsiek gemotiveerd zijn, lezen beter. Autonomie aanspreken leidt tot grotere effecten op zowel leesmotivatie als leesvaardigheid.Het bevorderen van competentiegevoelens heeft een positief effect op de leesmotivatie, maar niet direct op de leesvaardigheid.


Auteur: ROEL VAN STEENSEL
Titel: De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen - hoofdstuk 8

 
logo-international-literacy-association

Intrinsieke leesmotivatie heeft een positieve invloed op leesgedrag en leesvaardigheid. De positieve bijdrage van intrinsieke motivatie is met name duidelijk in relatie tot de hoeveelheid leesplezier en leesvaardigheid.

Auteurs: Ulrich Schiefele, Ellen Schaffner, Jens Möller, Allan Wigfield
Titel: Dimensions of Reading Motivation and Their Relation to Reading Behavior and Competence (2012), Reading Research Quarterly, 47, 427-463. 

 
 • De Kern

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

2. Rijke Taal - Leeromgeving

De rijke taal-leeromgeving, gekenmerkt door een oneindige diversiteit aan teksten, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van taalvaardigheden bij kinderen. Dit fundament van onze begrijpend lezen app biedt een onbeperkte reeks van verhalen, informatie en genres, waardoor kinderen worden uitgenodigd hun verbeelding te gebruiken en hun grenzen te verleggen. Door kinderen bloot te stellen aan een breed spectrum aan tekstmateriaal, stimuleren we niet alleen hun leesvaardigheid, maar ook hun vermogen tot kritisch denken, empathie en creativiteit.

 
logo levende talen

De diversiteit aan teksten is belangrijk omdat het leidt tot een beter begrip van teksten, aangepast aan de individuele behoeften en niveaus van leerlingen, en omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een breed scala aan cognitieve en academische vaardigheden.

Auteurs: Roel van Steensel - Thoni Houtveen
Titel: De vele kanten van leesbegrip. Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen (2020) Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 3-12)

 
Logo_of_the_Dutch_Language_Union

Kinderen ontwikkelen hun leesvaardigheid in een rijke leesomgeving met een gevarieerd, passend en kwalitatief hoogwaardig aanbod van rijke teksten.

Auteur: Taalunie 
Titel: Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. (2019). 

 
 • Onze focus

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

3. Natuurlijke Toepassing van Leesstrategieën

De natuurlijke toepassing van leesstrategieën vormt een essentiële pijler in onze begrijpend lezen app, met "Lau" als je persoonlijke coach die leerlingen door het leesproces begeleidt. Lau's rol is om leerlingen aan te moedigen, te ondersteunen en te sturen in het gebruik van diverse leesstrategieën op een manier die aanvoelt alsof het van nature komt. Wanneer een leerling iets niet begrijpt, biedt Lau directe, aangepaste feedback om de strategie aan te passen of een nieuwe aanpak te proberen. Dit bevordert niet alleen het begrip en de vaardigheid van de leerling, maar bouwt ook zelfvertrouwen en zelfredzaamheid op. Een sterker gevoel van competentie en autonomie.

 
didactief-logo

Zorg voor een een evenwichtige benadering van begrijpend lezen die de focus legt op zowel de ontwikkeling van leesstrategieën als een diepgaand begrip van de tekstinhoud.

Auteur: COR AARNOUTSE GEPUBLICEERD OP 21-02-2017
Titel: Begrijpend lezen: meer dan strategieën (2017)

 
slo logo

SLO stelt dat leesstrategieën en stappenplannen effectief kunnen zijn in het onderwijs, mits ze flexibel worden aangeboden en aansluiten bij de bestaande kennis en vaardigheden van kinderen. 

 
 • De Kern

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

4. Actieve Interactie Rondom de Tekst: Lezen en Praten

In de kern van onze begrijpend lezen app staat de actieve interactie rondom tekst, waarbij lezen verder gaat dan alleen het consumeren van woorden. Het is een levendige dialoog, aangedreven door Lau, die altijd klaarstaat om meer te praten over het leesavontuur en de verbeeldingswereld van de leerling. Deze benadering transformeert leesactiviteiten van statische tekstverwerking naar een interactief proces, waarbij leerlingen worden uitgenodigd om hun gedachten, interpretaties, en vragen te delen. Lau fungeert als een gids en gesprekspartner, die het lezen verrijkt met discussie, vragen stellen, en het verbinden van ideeën, waardoor lezers dieper in de materie duiken en hun verbeelding en kritisch denken stimuleren.

 
nro logo

Uit onderzoek blijkt dat discussie in de klas leidt tot een beter begrip van de tekst en hogere prestaties. Interactie is daarom een van de didactische sleutels voor begrijpend leesonderwijs.

Auteurs: Swart, N. & Stoep, J.
Titel: Begrijpend lezen: samenhang tussen kennis, vaardigheden en context. Onderwijskennis.nl (NRO). Geraadpleegd op 10-2-2024, (2022).

 
logo-stichting-lezen-groot

Literaire gesprekken, waarbij lezers hun gevoelens en gedachten over een boek, verhaal of gedicht delen, bevorderen volgens onderzoek de literaire competentie van zowel sterke als zwakke lezers.

Auteur: Gertrud Cornelissen, Stichting Lezen
Titel: Literaire gesprekken in de klas (2019)

 
 • Onze focus

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

5. Verdiepen & Verbreden van een Onderwerp

Het verdiepen en verbreden van een onderwerp is een fundamenteel aspect van onze begrijpend lezen app, ontworpen om leerlingen te voorzien van een rijke leerervaring. Door een divers aanbod van teksttypes en de mogelijkheid om verder te gaan in opeenvolgende hoofdstukken binnen hetzelfde avontuur, moedigen we leerlingen aan om hun kennis en begrip van een onderwerp niet alleen te verdiepen maar ook te verbreden. Deze aanpak biedt een unieke kans voor leerlingen om verbanden te leggen tussen verschillende concepten, genres, en perspectieven, waardoor een meer omvattend en diepgaand begrip van het onderwerp ontstaat. Of een leerling nu verdieping zoekt binnen een specifiek thema of het thema wil verbreden door aanvullende teksten te verkennen, onze app biedt de tools en begeleiding om hun leerervaring te personaliseren.

 

Het boek benadrukt het belang van verbreding door kinderen bloot te stellen aan diverse teksttypes en genres. Dit helpt kinderen om verschillende perspectieven en concepten te ontdekken en te begrijpen, waardoor hun algemene taalvaardigheden worden verbeterd. 

Auteur: Koeven, E. van & Smits, A. 
Titel: Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam Boom Uitgevers (hoofdstuk 3 & 6)  (2020).

 
aft logo

Goed begrijpend leesonderwijs hangt niet alleen af van de woordenschat, maar ook van het begrijpen van de wereld om ons heen.

Auteur: Hirsch, E.D. jr.
Titel:  Reading comprehension requires knowledge of words and the world:
Scientific insights into the fourth-grade slump and the nation’s stagnant comprehension scores. (2003). American Educator, (27)1, 10-13, 16-22, 28-29, 48.

 
 • De Kern

 • Primair Onderzoek

 • Aanvullende Studie

6. Differentiatie & Aandacht voor Verschillen

Differentiatie en het besteden van aandacht aan de verschillen tussen leerlingen vormen de hoeksteen van onze benadering in de begrijpend lezen app. Door begrijpend leesvaardigheden te monitoren met zowel formatieve als summatieve instrumenten, identificeren we de unieke behoeften en uitdagingen van elke leerling. Deze gepersonaliseerde aandacht stelt ons in staat om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen wiens ontwikkeling in begrijpend lezen achterblijft, door middel van gerichte interventies en aangepaste leerpaden. Onze aanpak erkent en viert de diversiteit in leesvaardigheden en -stijlen, en is ontworpen om elke leerling te helpen hun volledige potentieel te bereiken door te differentiëren waar nodig.

 
PlatformSamenOnderzoeken_0

Het actief verzamelen van gegevens over leesontwikkeling is essentieel voor effectief begrijpend leesonderwijs. Zo kun je je aanbod afstemmen op de behoefte van kinderen. Het belangrijk te erkennen dat effectief leesonderwijs vaak een op maat gemaakte aanpak vereist die rekening houdt met de unieke behoeften en achtergronden van leerlingen.

Auteur: Mirjam Snel i.s.m. leden van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs
Titel: Kwaliteitswaaier | Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen (2023)

 
nro logo

Gepersonaliseerde aandacht stelt je in staat om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen wiens ontwikkeling in begrijpend lezen achterblijft. Dit kan worden bereikt door het volgen van de leerlingen, differentiatie toe te passen en passende ondersteuning te bieden aan degenen bij wie de begrijpend leesontwikkeling achterblijft.

Auteur: Swart, N. & Stoep, J. (2022). 
Titel:Begrijpend lezen: samenhang tussen kennis, vaardigheden en context. Onderwijskennis.nl (NRO). Geraadpleegd op 10-2-2024

 

Onderwijskundige Kaders

Door deze onderwijskundige elementen creëert Leermaatje een krachtige leeromgeving die leesmotivatie en plezier bevordert.
 

Taxonomie van Bloom

We ontwerpen activiteiten die de niveaus van Bloom's taxonomie aanspreken, van kennis en begrip tot analyse, evaluatie en creatie, om dieper begrip en kritisch denken te stimuleren. Hierbij moedigen we kinderen aan om samen met Lau teksten te analyseren, evalueren en creëren, waardoor hogere orde denkvaardigheden worden ontwikkeld.

 

Relatie, Competentie & Autonomie

We werken aan de basis door de psychologische basisbehoeften van autonomie, competentie en relatie te vervulen. Door kinderen keuzes te bieden, succeservaringen te faciliteren en interactie met Lau te stimuleren. Dit draagt allemaal bij aan de motivatie en het plezier in lezen.

 

Stevig Fundament van Leesbegrip

Leermaatje legt de nadruk op woordenschat, technisch lezen en wereldkennis, essentiële onderdelen voor een rijke taal- en leeromgeving. Zitten er onbekende woorden in de tekst? Lau staat klaar om deze uit te leggen, zo sluiten we nauw aan bij de leerbehoeften van elk kind.

 

AVI & Technisch Lezen

Op basis van de AVI-niveaus maken we leesmateriaal dat perfect aansluit bij de leesvaardigheid van elk kind, waardoor we frustratie minimaliseren en leesplezier maximaliseren. Deze aanpak bevordert intrinsieke motivatie door leerlingen succeservaringen te bieden en maakt differentiatie mogelijk, zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan werken en groeien.

 

Leerlijnen van SLO & TULE

We hanteren de SLO & TULE-leerlijnen om te zorgen dat ons aanbod een brede variëteit aan taal- en leesvaardigheden dekt, bijdragend aan een verrijkende taalomgeving. Deze leerlijnen bieden een raamwerk voor het verdiepen en verbreden van onderwerpen, waarbij duidelijk wordt welke kennis en vaardigheden op welk moment ontwikkeld dienen te worden.

 

Kerndoelen

Leermaatje is afgestemd op de kerndoelen, waardoor de door Lau gepromote leesstrategieën overeenkomen met de doelstellingen van ons onderwijssysteem. Dit leidt tot verhalen die bijdragen aan de ontwikkeling van leesvaardigheid, tekstbegrip en leesplezier.

 

Doorstroomtoetsen IEP, CITO & Route 8

Door formatieve en summatieve vragen aan te bieden die aansluiten bij doorstroomtoetsen zoals IEP, CITO en Route 8, identificeren we leerbehoeften en personaliseren we leerpaden. Zo kan Leermaatje Lau effectief differentiëren en inspelen op de unieke behoeften van elk kind.